Dvojplášťová strecha jedine od odborníkov

Ploché strechy môžeme jednoducho rozdeliť na jednoplášťové a dvojplášťové, pričom dvojplášťové obsahujú buď vetranú alebo nevetranú vzduchovú vrstvu. S dvojplášťovými strechami sa často stretávame nielen pri starších objektoch, ale pomerne často aj pri novostavbách, hoci sú rizikové.

Dvojplášťovú strechu tvoria dva strešné plášte oddelené vzduchovou vrstvou. Tá môže byť buď vetraná alebo nevetraná (uzavretá). Pri nevetraných strechách má vzduchová vrstva charakter tepelnej izolácie, no tieto strechy sú nebezpečné preto, že v uzavretej vzduchovej vrstve môže dochádzať ku kondenzácii vlhkosti.

Realizácia alebo rekonštrukcia dvojplášťovej plochej strechy je o čosi zložitejšia. Pri neodbornom spracovaní projektu či pri samotnej realizácii totiž môže dôjsť k rôznym koncepčným chybám a funkčným nedostatkom. Tie sa môžu prejaviť už po prvej zime. Nešetrite preto na odbornej realizácii, vyhnete sa tak následnej finančne aj technicky náročnej rekonštrukcii.

Všetko o vetranej dvojplášťovej streche

Vetraná dvojplášťová strecha má jasne dané zloženie a poradie vrstiev, a takisto ich funkciu. Tiež má svoje výhody aj nevýhody a presne určené technologické postupy, ktoré zabezpečujú jej funkčnosť. Aby ste si spravili jasný obraz, prečítajte si nasledujúcich pár riadkov:

Horný vnútorný plášť

Je vždy vyhotovený v sklone. Tvar plášťa ovplyvňuje nielen spôsob odvodnenia, ale aj vetranie vzduchovej vrstvy. Skladá sa z dreveného bednenia, pórobetónových, keramických alebo železobetónových panelov, prípadne z kompletizovaných drevených dielov. Použitá môže byť aj samostatná drevená, oceľová alebo iná nosná konštrukcia.

Spodný vnútorný plášť

Býva spravidla vodorovný. Tvorí ho nosná stropná konštrukcia, na ktorej je uložená tepelná izolácia. Niekedy býva pod tepelnou izoláciou aj parozábrana. Aby dvojplášťová strecha plnila svoju funkciu, spodný plášť musí byť vzduchotesný.

Zvislá obvodová stena

V nej sú vytvorené vetracie otvory. Táto stena vlastne „obaľuje“ vetranú vzduchovú vrstvu. Ak je vyvedená nad úroveň povlakovej izolácie horného plášťa, vytvára tzv. atiku.

Prúdenie vzduchu

Vzduch sa vo vetranej vrstve pohybuje vďaka tlaku vetra na náveternej strane strechy. Významnú úlohu tiež hrajú rozdielne teploty vzduchu vo vzduchovej vrstve a vonku, alebo technicky povedané pri privádzajúcich a odvádzajúcich vetracích otvoroch.

Tepelno-technické výpočty vetranej dvojplášťovej strechy

Pri rekonštrukcii aj pri návrhu novej vetranej dvojplášťovej strechy je najdôležitejšou úlohou urobiť odborné tepelno-technické výpočty. Tie sa robia pomocou špecializovaného softvéru a zvyčajne prebiehajú v dvoch fázach. Prvou je tepelno-technický výpočet spodného plášťa a druhou výpočet, ktorý preverí funkciu vetranej vzduchovej vrstvy.

Výhody vetranej dvojplášťovej strechy

 • relatívne bezpečná a spoľahlivá strešná konštrukcia aj pre budovy s vysokou vlhkosťou v interiéri
 • rýchla a suchá montáž vo všetkých ročných obdobiach
 • v nevyhnutnom prípade možnosť zabudovať aj zavlhnuté tepelno-izolačné materiály (veľmi rýchlo vyschnú)
 • možnosť použiť aj stlačiteľné tepelno-izolačné materiály
 • vnútorný plášť a najmä vzduchová vrstva dvojplášťovej strechy účinne prispievajú k tlmeniu kolísania teplôt v interiéri (hlavne v lete)
 • starnutie vodotesnej izolácie je pomalšie

Nevýhody vetranej dvojplášťovej strechy

 • koncepčné aj realizačné chyby je možné odstrániť len za cenu vysokých investičných nákladov
 • pri existujúcich dvojplášťových plochých strechách je možné spravidla doplniť tepelnú izoláciu len za cenu rozobratia horného plášťa strechy (niekedy to môže byť aj technicky náročné – napríklad, keď je horný plášť vytvorený z masívnych železobetónových panelov)
 • dvojplášťová strecha je vždy technicky aj investične náročnejšia
 • dvojplášťová strecha má vždy väčšiu konštrukčnú výšku, má teda viditeľný vplyv na vzhľad budovy
 • je nutný prísny technologický dozor pri realizácií a tiež pozornejšia kontrola jednotlivých prác na stavbe
 • ak je horný plášť existujúcej vetranej dvojplášťovej strechy z dreveného bednenia, nie je možné túto strechu pri rekonštrukcii a zateplení zmeniť na nevetranú dvojplášťovú strechu

Rekonštrukcia vetranej dvojplášťovej strechy

Rekonštrukcia tohto typu strechy je vždy pomerne náročná, a to technicky aj finančne. Ak sa rozhodnete pre rekonštrukciu, budú vás čakať tieto fázy:

 • zistenie geometrického tvaru strešného plášťa, jeho skladby a stavu všetkých vrstiev
 • zistenie veľkosti a umiestnenia existujúcich vetracích otvorov alebo vetracích komínov
 • zistenie všetkých nedostatkov strešného plášťa vrátane porúch v miestnostiach pod strechou
 • preverenie funkcie a tepelno-technických parametrov miestností pod strechou (najmä teplota a relatívna vlhkosť vzduchu v zime)
 • vykonanie tepelno-technického výpočtu

Opravovať môžete celú strechu, alebo len jej časť. Možné sú tieto varianty:

 • oprava horného plášťa
 • rekonštrukcia horného plášťa
 • úpravy vo vetranej vzduchovej vrstve
 • dodatočná tepelná izolácia na spodnom povrchu spodného plášťa
 • úplná rekonštrukcia vetranej dvojplášťovej strechy

Rekonštrukcia nevetranej dvojplášťovej strechy

V praxi sa často stretávame aj s pôvodnými nevetranými dvojplášťovými strechami, najmä na starších budovách. Ich hlavným problémom je však nezlučiteľnosť s modernizáciou budovy. Ak totiž na starej budove vymeníte pôvodné drevené okná za plastové a lokálne vykurovanie vymeníte za ústredné, zmení sa celý spôsob užívania objektu aj vlastnosti interiéru. Následkom toho potom trpí strecha, pretože dochádza k difúzii vodnej pary, k poddimenzovaniu tepelnej izolácie, alebo k ďalších poruchám, ku ktorým dochádza aj bez mechanického poškodenia konštrukcie strechy. Rekonštrukcia je teda v tomto prípade pomerne zložitá a stále je ťažko stanoviť jej správny technologický rámec.
 

Potrebujete zrekonštruovať dvojplášťovú strechu? Pomôžeme vám, stačí nás kontaktovať.