Ploché strechy, ktoré slúžia

Terasa na streche? Alebo aj príťažlivé rozšírenie životného priestoru? Presne to je v praxi pochôdzna strecha. Tento typ strechy jeveľmi obľúbený u staviteľov a projektantov, no v minulosti s ním boli hlavne zlé skúsenosti. Aj preto dnes majú ľudia podvedomý strach z rovných striech. Všetky možné prekážky však vieme odstrániť, ak projektanti pochopia vlastnosti nových materiálov a využijú ich na bezchybnú izoláciu, vodotesnosť a dláždenie pochôdznych striech.

Nové materiály, ktoré nesklamú

Ako pri akejkoľvek streche, aj pri tej pochôdznej ide hlavne o vodotesnosť, izoláciu a pevnosť. A práve tieto vlastnosti nám pomáhajú dosiahnuť nové materiály, ktoré Imrex používa pri konštrukcii nových striech aj rekonštrukcii tých starých alebo porušených.

Sú to hlavne modifikované asfaltové pásy APP, SBS, APAO, či hydroizolačné fólie s vysokým stupňom mechanického odporu a vynikajúcou elasticitou. Sú odolné voči presileniu materiálu, pretrhnutiu, prepichnutiu či posunom.

Veľmi dôležitá je aj kvalitná parozábrana. Jej hrúbku určujeme podľa platných noriem, no najmä tak, aby sa rosný bod nedostal pod zábranu a nedošlo ku skvapalňovaniu pár v izolačnej vrstve.

Inovatívne materiály, ktoré používame na izoláciu plochých striech, naozaj odolné a poskytujú perfektnú oporu pre zaťažovanú strechu, ktorá je denne vystavovaná tlaku a mechanickej námahe.

Čaká vás oprava alebo rekonštrukcia strechy?

Spoločnosť Imrex vám pomôže v týchto prípadoch:

 • rekonštrukcia strešných plášťov
 • zistenie porúch izolačných systémov a strešných plášťov
 • údržba a oprava strešných plášťov
 • oprava statických porúch
 • oprava vodotesnosti izolácií
 • oprava stavebných fyzikálnych porúch
 • oprava porúch konštrukčných detailov, odvodnenia, diletácií, apod.

Rekonštrukcia strešného plášťa krok za krokom

Žiadna stavba nie je večná a časom si vyžaduje nielen údržbu, ale aj rôzne opravy, či rekonštrukciu. Pri plochých strechách sú najčastejšími dôvodmi rekonštrukcie materiálová degradácia jednotlivých vrstiev strechy, nevyhovujúce tepelno-technické vlastnosti strechy, zmena účelu jej používania či zatekanie.
A ako to celé bude prebiehať?Takto...

Najskôr spravíme kvalifikované merania a analýzu stavu strechy

Strechu musíme vidieť a zhodnotiť jej stav. Na to nám poslúžia sondy, ktorými overíme existenciu jednotlivých vrstiev a ich technický a vlhkostný stav. Každá strecha je iná, preto sa môže líšiť aj počet sond a ich umiestnenie. Až priamo na mieste vieme určiť to, či treba strechu dlhodobejšie sledovať a urobiť ešte ďalšie podporné merania (povrchové teploty, interiér, termovízia, a i.).

Potom pripravíme projektovú dokumentáciu na sanáciu strechy

Prieskum nám poskytne podrobné údaje pre spracovanie projektovej dokumentácie. Tá rieši strechu ako celok v nadväznosti na okolité konštrukcie, preto musí byť vypracovaná do detailov a musí vychádzať zo skutočného stavu strechy. Najmä preto, aby výsledkom rekonštrukcie bolo obnovenie statických, hydroizolačných a tepelno-technických vlastností vašej strechy.

Nasleduje samotná rekonštrukcia

V prípade rekonštrukcie strešného plášťa môže nastať niekoľko scenárov. Buď je potrebné celý strešný plášť vymeniť, alebo stačí vymeniť hydroizolačný plášť. V druhom prípade starý odstránime a položíme nový, alebo starý iba vyrovnáme a perforujeme naň nový, prípadne vymeníme hydroizolačný povlak a doplníme tepelnú izoláciu.

Skôr ako začneme s rekonštrukciou, spravíme ešte posledné meranie plášťa a skontrolujeme si všetky rozmery. Akúkoľvek prácu u nás vykonávajú školení odborníci a to až po dôkladnom naštudovaní projektovej dokumentácie. Máme tiež legislatívne požadované certifikáty a prehlásenia o zhode, dodržiavame všetky technologické požiadavky a dbáme na to, aby nedošlo k preťaženiu stavebných konštrukcií navážaným alebo skladovaným materiálom.

A potom už iba užívať (si) novú strechu a starať sa o ňu...

Posledným bodom v programe rekonštrukcie je samotné užívanie (si) novej strechy. Keď vám ju odovzdáme, nesmiete zaspať na vavrínoch. O strechu sa treba dobre starať, aby vám slúžila čo najdlhšie. K činnostiam zodpovedného majiteľa novej plochej strechy patrí napríklad čistenie odtokových prvkov, kontrola stavu všetkých zariadení umiestnených na streche, či  pravidelná obnova materiálov alebo ich súčastí podľa ich skutočnej životnosti.

Ak si na odhad stavu strechy netrúfate sami, radi vám s ním pomôžeme. Zabezpečujeme pravidelné revízie striech najmä po zimnom období. Takáto revízia zahŕňa:

 • kontrolu hydroizolačného systému, jeho celistvosti a napojenia na stavebné konštrukcie a strešné prvky
 • vyčistenie odvodňovacieho systému, žľabov, vpustov, upevnenie košíkov, atď.
 • vyčistenie strešného plášťa od odpadkov, náletovej zelene a iných nečistôt
 • kontrolu upevnenia všetkých strešných prvkov, antén, svetlíkov, atď.
 • kontrolu celistvosti tmelov, ich doplnenie alebo výmenu
 • kontrolu náterov a povrchových úprav konštrukcií, ktoré vystupujú nad rovinu strešného plášťa plus prípadné opravy
 • opravu hydroizolačných povlakov (ak je to nutné), najmä konštrukčných detailov a prepáskovanie všetkých spojov

Prečo vznikajú poruchy na streche?

Túto otázku si kladie asi každý nešťastný majiteľ poškodenej strechy. Niekedy za to môže žiaľ iba čas, prostredie alebo únava materiálu. Alebo všetko naraz. Často však strecha trpí aj neodborným prístupom staviteľa či majiteľa. Pripravili sme pre vás zoznam tých najčastejších príčin porúch, možno medzi nimi nájdete aj váš problém...

 1. nesprávna voľba vstupných údajov (poddimenzovanie návrhových parametrov v rámci predprojektových prác alebo nerealistické požiadavky na výsledné dielo)
 2. zlý projekt (zlé technické a materiálové riešenia)
 3. zlé materiály a konštrukčné prvky (zlá kvalita, nezlučiteľnosť alebo rozdielna životnosť jednotlivých komponentov)
 4. nesprávne vyhotovenie na mieste
 5. nesprávne používanie a nedostatočná údržba
 6. mimoriadne udalosti (živelné katastrofy, havárie, atď.)
 7. chyba investora (nekvalifikované, nerealistické požiadavky, šetrenie financiami na nesprávnych miestach)
 8. chyba projektanta (neznalosť a nedostatočná informovanosť, tlak od investora na úspory)
 9. chyba výrobcu materiálov alebo iných použitých prvkov (nekvalitná výroba, nekvalitný servis spracovateľov)
 10. chyba realizátora (bezohľadnosť k práci subdodávateľov, snaha ušetriť na subdodávateľoch)
 11. chyba firmy zabezpečujúcej izolácie (nekvalifikovanosť, snaha o čo najlacnejšie prevedenie)
 12. chyba majiteľa strechy (neznalosť, neinformovanosť, šetrenie)

Aké poruchy na vás číhajú?

Aj jednotlivé poruchy môžeme rozčleniť do niekoľkých kategórií. Aby ste si spravili prehľad a vedeli aspoň približne určiť, aký problém máte na vašej streche, prinášame vám zoznam najčastejších typov porúch.

Statické poruchy

Ich príčinou býva:

 • preťaženie (bodové alebo plošné mimoriadne zaťaženie, pridávanie ďalších vrstiev bez ohľadu na nosnosť)
 • vietor (zlé mechanické ukotvenie prvkov na streche, nekvalitné alebo nedostatočné spoje medzi vrstvami)
 • korózia stavebných materiálov (dlhodobé zatekanie, vlhkosť, použitie nesprávnych materiálov)

Poruchy vodotesnosti izolácie

Aj tieto typy porúch majú svoje príčiny, konkrétne:

 • zlé projektové riešenie (rizikové technológie, nezlučiteľné materiály a prvky, atď.)
 • problémy s plochou (použitie materiálov s nedostatočnými technickými vlastnosťami pre danú strechu, deformácia podkladových vrstiev hydroizolačného povlaku)
 • chyby v detailoch (rozdielne dilatačné vlastnosti jednotlivých materiálov a prvkov, nerovnaká životnosť jednotlivých materiálov a prvkov, slabá údržba a zle zvolené nátery)
 • nekvalitná práca

Stavebné a fyzikálne poruchy

Prečo vzniká tento typ porúch? Je to najmä kvôli týmto chybným krokom:

 • nedostatočné množstvo tepelných izolácií
 • kondenzačné poruchyv ploche, detailoch a vzduchových medzerách
 • pasívna bilancia kondenzovanej a vyparenej vodnej pary
 • kondenzácia pri rizikových stavebných konštrukciách (hlavne pri ľahkých kovových)
 • kondenzácia vo vnútri odvetrávaných vzduchových medzier (najmä na vnútornom líci vnútorného strešného plášťa)
 • nadmerná hlučnosť pri ľahkých kovových strešných plášťoch spôsobená kmitaním strešnej konštrukcie

Poruchy konštrukčných detailov

Na drobnostiach záleží. A práve tie dokážu narobiť mnoho malých, ale nepríjemných problémov. Príčinami sú často:

 • nedostatočné spády
 • nedostatočné zvislé odvodnenie
 • upchanie alebo zarastanie vpustov a zvodov (spôsobené hlavne absenciou údržby a pri rekonštrukciách)

Ďalšie typy porúch

Náš zoznam končíme spomenutím niekoľkých ďalších typov porúch, ktoré majú najrôznejšie príčiny vzniku. Tak napríklad...

 • poruchy z požiarneho hľadiska
 • poruchy vyplývajúce z nesprávnej manipulácie, údržby a zo zlého zaobchádzania s hydroizoláciou
 • poruchy spôsobené výrobnými vadami hydroizolačných materiálov
 • poruchy spôsobené zlým skladovaním a manipuláciou

Máte problémovú strechu? Nechajte riešenie na nás, s rekonštrukciou striech máme bohaté skúsenosti. Stačí sa ozvať.